KRABIČKOVÁ DIETA - smluvní podmínky

Dieta v krabičce s.r.o se sídlem Revoluční 1403/28, PSČ 11000, Praha 1, IČ: 21140162, DIČ: CZ21140162, spisová značka C 397308 vedená u městského soudu v Praze, Bankovní spojení: č. účtu 221121121/5500, vedený u Raiffeisen Bank, jednající Martinou Vojtíškovou  - jednatelem společnosti, tel.: +420 724 046 080 , e-mail: info@dietavkrabicce.cz - je obchodní společností, (dále jen „Dieta v krabičce s.r.o.")

Klient Klient je fyzickou osobou, mající zájem o pravidelné stravování prostřednictvím nutričně hodnotných potravin. resp. jídel. (dále jen „klient")

 

I. Předmět plnění

Dieta v krabičce s.r.o se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu dietavkrabicce.cz, tomuto připravovat denní sety pěti jídel (zboží), za podmínek sjednaných smlouvou. Klient se zavazuje uhradit Dieta v krabičce s.r.o. v souladu se smlouvou sjednanou odměnu.

 

Klient se zavazuje k účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané částky v souladu se smlouvou.

II. Smluvní povinnosti Dieta v krabičce s.r.o.

 

a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.

 

b) Zajistit ve dnech pondělí až sobota (týden dlouhý), nebo pondělí až pátek (týden krátký) výrobu pěti jídel na den a jejich distribuci na dohodnuté místo s klientem.

 

c) Návod na ohřev a skladování denního setu pěti jídel je Dieta v krabičce s.r.o. povinna po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem přikládat k dennímu balíčku s jídlem.

 

d) V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set pět jídel v období jeho účasti v programu dietavkrabicce.cz, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom Dieta v krabičce s.r.o. informovat nejméně 3 pracovní dny předem (rozumí se před doručením zboží - formou SMS nebo telefonicky na číslo 724 046 080 nebo na email - info@dietavkrabicce.cz) Dieta v krabičce s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.

 

e) Zaslat klientovi nejpozději do tří pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy daňový doklad - fakturu prostřednictvím níž je vyúčtováno smluvní plnění (dodávka zboží) Dieta v krabičce s.r.o. ve prospěch klienta na základě smlouvy.

 

f) Ochránit osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) apřísl. ust. zákona o zpracování osobních údajů.

 

g) Respektovat a napomáhat výkonu práv klienta vyplývajících z čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23 GDPR.

 

h) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Dieta v krabičce s.r.o. zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem.

III. Smluvní povinnosti klienta

 

a) Uhradit Dieta v krabičce s.r.o. sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu (denních setů pěti jídel) v rámci programu dietavkrabicce.cz ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami.

 

b) Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném místě v den a hodinu dohodnutou s Dieta v krabičce s.r.o..

 

c) Reklamovat zboží, dodávané Dieta v krabičce s.r.o. na základě smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem.

 

d) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude denní set pěti jídel (zboží) Dieta v krabičce s.r.o. dodáván.

 

e) Vždy se řídit návodem na skladování zboží, který je umístěn jako příloha u každého denního balíčku s jídlem.

 

f) Klient stvrzuje svým podpisem, že není alergický na žádný druh potravin, nemá žádné zdravotní problémy a je povinen písemně oznámit případné alergie a nemoci.

 

g) Klient se zavazuje informovat Dieta v krabičce s.r.o. nejméně 3 pracovní dny předem (rozumí se před doručením zboží) o případném přerušení své účasti, nebo vypuštění určitého počtu dní z režimu.

 

h) Klient je srozuměn s tím, že pro účely plnění smlouvy je společnost Dieta v krabičce s.r.o. oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu.

IV. Místo dodání zboží a převzetí klientem

 

a) Dieta v krabičce s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo a v předem sjednaný čas.

 

b) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu doručovacího místa (adresy) je povinen tuto skutečnost Dieta v krabičce s.r.o. ohlásit nejpozději 3 pracovní dny předcházejícího dni doručení zboží formou SMS nebo telefonicky na číslo 724 046 080 nebo na email - info@dietavkrabicce.cz. Méně než tři pracovní dny předem není již možné změnit ani čas doručení, ani místo doručení. Dieta v krabičce s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

 

c) Dieta v krabičce s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu zboží při jeho předání.

V. Cena zboží, způsob její úhrady klientem

 

1) Cena zboží dodávaného Dieta v krabičce s.r.o. klientovi v rámci programu dietavkrabicce.cz se skládá ze dvou pohyblivých položek:

 

a) cena za zboží - odvíjí se od režimu a druhu zboží - aktuální ceník je uveden na http://www.dietavkrabicce.cz/cenik.

 

b) cena za doručení - ceník je uveden na http://www.dietavkrabicce.cz/rozvoz nebo https://www.dietavkrabicce.cz/osobni-odber

 

2) mimo území daného města - kdy cena se sjednává individuálně s klientem.

 

Konečná cena režimu dietavkrabicce.cz je součet obou položek - tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informován formou vystavení potvrzení objednávky - daňový doklad.

 

3) na jednu objednávku je možné uplatnit pouze jeden slevový kupón. Slevy nelze sčítat.

 

2) forma úhrady

 

a) Bezhotovostní platba - bezhotovostním převodem na peněžní účet č. 221121121/5500, vedený u Raiffeisen Bank, a.s. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet Dieta v krabičce s.r.o. , uvedený shora.

 

b) Hotovostní platba – hotově nebo jídelními kupóny Sodexo, Edenred a Up na adrese: Sun Angel, náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 12000.

 

3) Vznik nároku na čerpání zboží klientem Pokud bude částka připsána na účet do středy daného týdne, od pondělí následujícího týdne, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a Dieta v krabičce s.r.o. vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.

VI. Doba trvání smlouvy

 

Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Dieta v krabičce s.r.o.

VII. Způsoby zániku smlouvy

 

Smlouva zaniká následujícími způsoby:

 

a) písemnou dohodou smluvních stran;

 

b) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení čí další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.

 

c) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti. Při zániku smlouvy neuhrazením ceny klientem není dotčen nárok dietyvkrabicce.cz na úhradu ceny dodaného zboží a ceny za doručení za zboží objednané a nevyzvednuté zboží klientem v místě dodání zboží.

 

d) odstoupením klienta od smlouvy v souladu s reklamačním řádem. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit Dieta v krabičce s.r.o. písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ujednání

 

Veškeré podmínky smlouvou včetně jejích všech příloh výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

 

Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním včetně znění reklamačního řádu. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazně mezi ním a Dieta v krabičce s.r.o. sjednané.

 

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient podpisem této smlouvy.

 

V Praze, 2024

Martina Vojtíšková - jednatel

Dieta v krabičce s.r.o.

 

Bezplatná zákaznická linka

800 200 204

Napište nám

info@dietavkrabicce.cz

Otázky a odpovědi

Časté dotazy